ZÁSADA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme a chránime vaše súkromie. V nasledujúcej časti sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi v rámci našej spoločnosti.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti DOVISTA („Zásada ochrany osobných údajov spoločnosti DOVISTA“) popisuje zaobchádzanie s údajmi poskytnutými alebo zhromaždenými na našich digitálnych platformách, na základe ktorých  získava návštevník možnosť prístupu a využívania našich online služieb. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti DOVISTA je v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a dánskymi zákonmi.

Spoločnosť DOVISTA je zodpovedná za zhromažďovanie, ukladanie a spracúvanie vašich osobných údajov. Našou materskou spoločnosťou je spoločnosť DOVISTA A/S registrovaná v Dánsku pod registračným číslom 2114 7583 so sídlom na adrese BygholmSøpark 21D, DK-8700 Horsens.

1. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE ÚDAJOV

Keď sa informácie o ochrane osobných údajov spracúvajú v ktorejkoľvek z našich obchodných jednotiek, potom je na zabezpečenie súladu s našim spracovaním potrebný právny základ pre spracovanie. K tomu dochádza vždy, keď riadime potenciálnych zákazníkov, cenové ponuky alebo objednávky a pri akomkoľvek druhu vykonávaného spracovania osobných údajov.

Ak je právny základ pre spracovanie založený na súhlase, potom má spoločnosť DOVISTA právo spracovávať vaše informácie o ochrane osobných údajov počas platnosti súhlasu. V prípade, že odvoláte svoj súhlas − čo je možné kedykoľvek − okamžite zastavíme spracovanie vašich údajov, pokiaľ právny základ neurčuje, že sme povinní tieto údaje uchovať, napríklad finančné transakcie sa musia uchovávať 5 rokov.

Osobné údaje zdieľame s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými štátnymi orgánmi, pretože máme takú zákonnú povinnosť.

KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

Nasledujú hlavné kategórie osobných údajov zhromažďované spoločnosťou DOVISTA a hlavné účely ich zhromažďovania:

1.1 Ako súčasť všeobecných obchodných operácií spoločnosti DOVISTA
Zhromažďujeme osobné údaje o jednotlivcoch, zákazníkoch, dodávateľoch (vrátane poskytovateľov služieb tretích strán) a ďalších zainteresovaných stranách. Údaje môžu obsahovať meno osoby, kontaktné údaje a ďalšie informácie potrebné na obchodovanie s vami alebo vašou organizáciou.

1.2 Odpovede na otázky
Keď nás kontaktujete telefonicky, e-mailom, poštou alebo prostredníctvom našich digitálnych platforiem, môžete sa rozhodnúť poskytnúť nám osobné údaje vrátane svojho mena, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných údajov. Tieto osobné údaje nám umožňujú odpovedať na žiadosti o informácie o výrobkoch spoločnosti DOVISTA, zabezpečenie odmerania a poskytnutie cenovej ponuky na inštaláciu výrobkov spoločnosti DOVISTA, alebo zabezpečenie údržby okna alebo predloženie nárokov v rámci záruky spoločnosti DOVISTA. Aby sme zákazníkom pomohli s ich žiadosťou, zaistili vykonanie služieb alebo poskytli cenovú ponuku, informácie môžu byť sprístupnené spoločnosti DOVISTA, jej dcérskym alebo iným predajným spoločnostiam, príslušným nezávislým montérom alebo predajcom.

1.3 Zákazníci a potenciálni zákazníci
Môžeme zhromažďovať osobné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov vrátane mena, kontaktných údajov, údajov o platbe a kreditnej karte, úverových informácií a ďalších informácií potrebných na to, aby sme mohli nadviazať s touto osobou alebo organizáciou obchodný vzťah. Informácie môžeme poskytnúť predajcom alebo nezávislým montérom a logistickým partnerom, aby sme mohli spracovať objednávku zákazníka, ako aj zaistiť dodávku výrobkov spoločnosti DOVISTA zákazníkovi alebo odpovedať na otázky.

1.4 Rozvoj podnikania
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, a osobné údaje zhromaždené na našich digitálnych platformách sa použijú na analýzu spotrebiteľského správania a na podporu príslušnej komunikácie a ponúk v rámci všetkých spôsobov komunikácie so spoločnosťou DOVISTA. Osobné údaje sa tiež použijú na vývoj výrobkov.

1.5 Marketingová komunikácia
Môžeme použiť osobné údaje s vašim súhlasom, ak je to potrebné, aby sme vás informovali o obchodných činnostiach, výrobkoch a službách spoločnosti DOVISTA. Ak si neprajete dostávať ďalšie informácie, môžete sa kedykoľvek a bezplatne odhlásiť z našej marketingovej komunikácie. Odkaz na odhlásenie nájdete v dolnej časti e-mailov, alebo nás môžete kontaktovať e-mailom alebo poštou a odhlásiť sa z odberu (pozrite si časť 9). Keď sa odhlásite z odberu marketingovej komunikácie, vaše osobné údaje vymažeme do dvoch mesiacov, pokiaľ ich nespracovávame na iné účely, ako sú uvedené v tejto časti 1.1-1.9.

1.6 Prieskumy u návštevníkov a zákazníkov
Môžeme zhromažďovať osobné údaje od návštevníkov digitálnych platforiem alebo zákazníkov ako súčasť prieskumov týkajúcich sa našich služieb a výrobkov. Prieskumy vykonáme pomocou vašich osobných údajov v prípade, že poskytnete k tomu svoj súhlas. Vaše osobné údaje nebudú použité na marketingovú komunikáciu bez vášho súhlasu.

1.7 Potenciálni zamestnanci a dodávatelia
Ak sa niekto uchádza o prácu alebo s nami uzavrie zmluvu, môžeme zhromaždiť určité informácie takejto osoby, ako sú meno, kontaktné údaje, informácie o pracovnej histórii, vzdelanie, diplomy, príslušné kontroly záznamov a informácie o profesionálnych záujmoch. Tieto informácie môžeme zhromaždiť priamo od danej osoby, od náborového konzultanta, od predchádzajúcich zamestnávateľov danej osoby a ďalších osôb vrátane referencií a verejne dostupných zdrojov. Tieto informácie nám pomáhajú pri rozhodovaní o tom, či ponúknuť danej osobe zamestnanie alebo ju najať na základe zmluvy.

1.8 Dodržiavanie zákonov
Môžeme zhromažďovať osobné údaje tak, ako to vyžaduje alebo povoľuje zákon. Nami zhromažďované osobné aj neosobné údaje sa považujú za dôverné a nikdy sa nebudú predávať, ani prenajímať tretím stranám, okrem výnimiek uvedených v častiach 1 a 3.

2. AKO ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď od nás požadujete výrobky, služby alebo informácie, registrujete sa u nás, zúčastňujete sa na verejných fórach alebo iných aktivitách na našich digitálnych platformách, odpovedáte na zákaznícke prieskumy alebo s nami inak komunikujete. Informácie zhromažďujeme prostredníctvom rôznych technológií, ako sú napríklad súbory cookie. Prečítajte si našu Zásadu používania súborov cookie. (OPDATER LINK)

2.1 Odkazy na iné webové stránky
Tieto webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky (ako Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), na ktoré sa toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti DOVISTA nevzťahuje. Upozorňujeme, že nepodporujeme iné webové stránky a ich obsah. Odporúčame vám prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite.

3. ZDIEĽANIE VAŠICH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať nad rámec niekoľkých situácií, ako je napríklad:

 • Keď medziskupina a tretie strany poskytujú služby v našom mene, ako je napríklad doručovanie balíkov a zákaznícky servis. Tieto spoločnosti majú zakázané používať vaše osobné údaje na iné účely, ako sú tie, ktoré požadujeme my, alebo ktoré nám ukladá zákon.
 • Keď zdieľame osobné údaje s medziskupinou a tretími stranami, aby sme zaistili bezpečnosť a ochranu našich zákazníkov, chránili naše práva a majetok v súlade s právnymi procesmi alebo v iných prípadoch, ak v dobrej viere veríme, že ich zverejnenie vyžaduje zákon.
 • Keď nám umožníte zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, napríklad:
  o ak sa rozhodnete, že budete zdieľať svoje osobné údaje so starostlivo vybranými spoločnosťami, aby vám mohli posielať ponuky a propagácie svojich výrobkov a služieb,
  o ak nás nasmerujete na zdieľanie vašich osobných údajov so stránkami alebo platformami tretích strán, ako sú napríklad stránky sociálnych sietí.

Ak spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb (sprostredkovateľmi údajov), uzatvárame dohodu o sprostredkovaní údajov s poskytovateľmi služieb, ktorí spracovávajú vaše osobné údaje.

Konkrétne informácie o pravidlách a súlade s požiadavkami na prenos údajov nájdete v stanovenej Zásade o prenose údajov.

4. VAŠE KONTROLY A VOĽBY

Poskytujeme vám možnosť uplatňovať si určité kontroly a voľby týkajúce sa zhromažďovania, používania a zdieľania vašich osobných údajov z našej strany. V súlade s miestnymi zákonmi môžu vaše kontroly a voľby zahŕňať nasledovné:

 • môžete zmeniť svoje voľby, pokiaľ ide o predplatné, informačné vestníky a varovania,
 • môžete si zvoliť, či od nás budete dostávať marketingovú komunikáciu o výrobkoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať,
 • môžete si zvoliť, či môžeme zdieľať vaše osobné údaje s inými spoločnosťami, aby vám mohli zasielať marketingové oznámenia o svojich výrobkoch a službách,
 • môžete si zvoliť, či chcete dostávať cielenú reklamu z reklamných sietí, výmeny údajov, marketingových analýz a od iných poskytovateľov služieb,
 • môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, o opravu nepresných alebo neúplných údajov a za určitých okolností môžete požiadať o prenos údajov, ktoré o vás uchovávame, inému prevádzkovateľovi, o ich obmedzenie alebo vymazanie z našich záznamov (práva osoby),
 • môžete tiež namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov nami,
 • môžete uplatňovať svoje kontroly a voľby alebo požiadať o prístup k svojim osobným údajom prostredníctvom kontaktovania služieb zákazníkom alebo osôb miestne zodpovedných za ochranu osobných údajov, prípadne môžete postupovať podľa pokynov uvedených v zaslaných oznámeniach. Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať vaše osobné údaje, možno vám nebudeme schopní dodať určité výrobky a služby a niektoré z našich služieb nebudú môcť zohľadniť vaše záujmy a preferencie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétnych osobných údajov, ktoré o vás spracovávame alebo uchovávame, obráťte sa na zákaznícke služby alebo na osoby miestne zodpovedné za ochranu osobných údajov.

Na vašu žiadosť o uplatnenie niektorého z vašich práv odpovieme do jedného mesiaca, máme však právo predĺžiť toto obdobie o dva mesiace. Ak predĺžime toto obdobie, budeme vás informovať do jedného mesiaca od vašej žiadosti.

BEZPEČNOSŤ, INTEGRITA A OCHRANA ÚDAJOV

Bezpečnosť, integrita a dôvernosť vašich osobných údajov sú pre nás mimoriadne dôležité. Zaviedli sme technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú určené na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím a úpravami. Z času na čas skontrolujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zohľadnili najnovšie vhodné technológie a metódy. Upozorňujeme, že aj napriek nášmu maximálnemu úsiliu nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé, prípadne nepreniknuteľné.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas obdobia potrebného na splnenie cieľov uvedených v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti DOVISTA, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo neumožňuje dlhšie obdobie ich uchovávania. Údaje budeme pravidelne aktualizovať, aby sme zaistili ich aktuálnosť.

PRENOS, UKLADANIE A GLOBÁLNE SPRACOVANIE ÚDAJOV

Akákoľvek obchodná jednotka v skupine DOVISTA, ktorá pôsobí na globálnej úrovni, môže vaše osobné údaje prenášať jednotlivým spoločnostiam DOVISTA alebo tretím stranám po celom svete na účely opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti DOVISTA. Bez ohľadu na to, kde sa vaše osobné údaje prenášajú, ukladajú alebo spracúvajú, podnikneme primerané kroky na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov. Pri používaní alebo zverejňovaní osobných údajov prenesených z Európskej únie sa navyše riadime predpismi Rámcami štítu na ochranu súkromia (Privacy Shield Frameworks) EÚ a USA, ako aj Švajčiarska a USA, používame štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou a prijímame ďalšie prostriedky podľa právnych predpisov Európskej únie na zabezpečenie primeraných záruk alebo získanie vášho súhlasu.

Vaše osobné údaje sú uložené na serveroch umiestnených v Európskej únii.

5. ZMENY V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI DOVISTA

Z času na čas môžeme toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti DOVISTA zmeniť tak, aby vyhovovalo najnovším technológiám, priemyselným postupom, regulačným požiadavkám alebo na iné účely. Najnovšia verzia Vyhlásenia bude vždy zverejnená na našich digitálnych platformách. Odporúčame vám preto pravidelne si prečítať Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Pokiaľ to vyžaduje príslušný zákon, budeme žiadať o váš súhlas.

6. PRIPOMIENKY A OTÁZKY

Ak máte pripomienky alebo otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti DOVISTA, kontaktujte nás na adrese [email protected] Môžete podať sťažnosť na spôsob, akým spracovávame vaše osobné údaje. Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených na konci tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V prípade sťažnosti je potrebné poskytnúť spoločnosti DOVISTA meno a kontaktné údaje sťažovateľa. Sťažnosť prešetríme a odpovieme vám do jedného mesiaca. Ak sa domnievate, že sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vašu sťažnosť, môžete podať sťažnosť na adresu:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tel: 33 19 32 00
E-mail: [email protected]
www.datatilsynet.dk