DOVISTA

Vpustenie denného svetla a čerstvého vzduchu do každodenného života ľudí

V skupine DOVISTA sa snažíme byť skutočným a popredným európskym poskytovateľom riešení pre vertikálne okná a vonkajšie dvere.

Za týmto účelom sa usilujeme o získanie 1. alebo 2. pozície na všetkých miestnych trhoch a segmentoch. Našou snahou je stať sa inovatívnym partnerom ponúkajúcim kvalitné riešenia založené na vynikajúcom dodacom systéme a zároveň prekonávať očakávania našich zákazníkov a spotrebiteľov.

Naša história

Už od roku 1941, keď mladý inžinier VillumKann Rasmussen založil spoločnosť V. Kann Rasmussen & Co, sme sa snažili vnášať do každodenného života ľudí denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšiu vnútornú klímu. Táto naša ambícia platila vtedy, a platí aj dnes. 

Skupina DOVISTA bola založená v Dánsku v roku 2004. Dnes ju tvorí združenie charakteristických značiek so silnými miestnymi koreňmi, ktoré je významným poskytovateľom riešení pre vertikálne okná a vonkajšie dvere v Európe. 

Skupina DOVISTA je súčasťou skupiny VKR, ktorú má v úplnom vlastníctve dánska spoločnosť VKR Holding A/S – jedna z najuznávanejších dánskych spoločností. Spoločnosti VKR Holding spoločne zamestnávajú okolo 18 500 zamestnancov a pôsobia vo viac ako 40 krajinách. Spoločnosť, v súčasnosti známu ako VKR Holding A/S, založil VillumKann Rasmussen v roku 1941. Dnes je to spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú stopercentne vlastnia nadácie a zakladateľská rodina.

Každý rok smeruje späť do spoločnosti časť návratnosti našich investícií, ako aj príspevky skupiny VKR do NADÁCIE VILLUM. NADÁCIA VILLUM a jej dve sesterské nadácie, teda NADÁCIA VELUX v Dánsku a VELUX STIFTUNG vo Švajčiarsku, poskytujú finančnú podporu pre vedecký a technický výskum a pre sociálne, kultúrne a environmentálne projekty. 

Spoločnosť DOVISTA A/S a skupina DOVISTA

DOVISTA A/S je dánska materská spoločnosť skupiny DOVISTA. Sídlo spoločnosti sa nachádza v meste Horsens v Dánsku. 

Skupina DOVISTA je hrdým majiteľom popredných značiek na európskom trhu s vertikálnymi oknami a vonkajšími dverami. Skupinu DOVISTA tvorí 14 charakteristických značiek so silnými miestnymi koreňmi. Celkovo skupina DOVISTA zamestnáva viac ako 6 500 zamestnancov a jej kľúčovými trhmi sú Dánsko, Írsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

Všetky značky skupiny DOVISTA majú svoju vlastnú odlišnú nezávislú identitu a trhové stratégie, ktoré sú pevne zakotvené na svojich miestnych trhoch, a sú úzko spojené so zákazníkmi, avšak spolupracujú aj na poskytovaní výsledkov, ktoré presahujú rozsah, ktorý môže každá jednotlivá značka poskytovať samostatne

Toto je náš obchodný model, ktorý možno zhrnúť do týchto oblastí: Charakteristické značky – zdieľaná dokonalosť. Našim zákazníkom a trhom slúžime prostredníctvom charakteristických značiek a spoločne sa rozvíjame prostredníctvom Zdieľanej dokonalosti.

CLEAR – naša stratégia

Obchodná stratégia skupiny DOVISTA s názvom CLEAR bola zostavená v spolupráci s našimi obchodnými značkami s cieľom zabezpečiť posun všetkých značiek na vyššiu úroveň. 

Naším cieľom je rozvíjať a posilňovať všetky naše značky, a tým položiť základ pre získanie trhových podielov na všetkých našich trhoch.

  • ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA (CUSTOMER FOCUS): aj naďalej budeme pokračovať v prechode orientácie z výrobku na zákazníka. Kvalitu budeme definovať prostredníctvom vnímania zo strany našich zákazníkov.LEADING TOGETHER: We will lead the industry together by utilizing the strength of the trust ownership and by creating a common platform for all strategic business units. And we need everyone to engage in getting us there through innovation and development.
  • SPOLOČNÉ VEDENIE (LEADING TOGETHER): Odvetvie budeme viesť spolu s využitím sily prameniacej z vlastníctva dôvery a vytvorením spoločnej platformy pre všetky strategické obchodné jednotky. Zároveň na svoje ceste potrebujeme angažovanosť všetkých, prostredníctvom inovácií a rozvoja.
  • EFEKTÍVNOSŤ(EFFICIENCY): Zabezpečíme efektívne línie rozhodovania a podporíme priamu komunikáciu.
  • ZODPOVEDNOSŤ (ACCOUNTABILITY): Nastavíme správne riadiace štruktúry a zaangažujeme kľúčové zainteresované strany v celej skupine
  • SPOĽAHLIVOSŤ (RELIABILITY): Budeme budovať dôveru, a tointerne aj externe, v snahe vybudovať organizáciu, ktorá bude vždy veriť, že môžeme byť lepší.